Så här hanterar DH Solutions utvecklingen kring Corona-viruset Covid-19 

Utvecklingen i vår omvärld kopplat till Covid-19 och dess spridning får stora konsekvenser för samtliga aktörer i samhället. En effekt är att allt fler jobbar på distans, och här arbetar DH Solutions proaktivt för att stötta verksamheter kring ett digitalt arbetssätt. Utöver det har vi som bolag tagit en rad proaktiva beslut för att hantera situationen på ett ansvarstagande sätt. 

I korthet kan konstateras att det föreligger en extraordinär situation bortom vår kontroll, som vi inte har kunnat förhindra eller skydda oss mot, och inte har kunnat eller kan råda över. För att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt jobbar vi aktivt tillsammans med våra kunder för att säkra upp leveranser och, i de fall där påverkan finns, hitta alternativ.  

Internt har DH Solutions vidtagit åtgärder med syfte att minimera påverkan av Covid-19 på vår affärsverksamhet och så lite påverkan som möjligt för våra kunder. DH Solutions förbereder hantering av infektionsrisker som hindrar arbete på plats, och eventuellt personalbortfall. I nuläget är det svårt att förutse spridningen av Covid-19 och därför har vi löpande avstämningar utifrån ett uppdaterat nuläge. Bolaget följer uppmärksamt uppdateringar från relevanta myndigheter och Regeringen.   

För att bidra till att minska smittspridningen i samhället har DH Solutions fattat beslut om att medarbetarna i den mån det är möjligt arbetar på distans och hemifrån med hjälp av digitala verktyg. Här kan vi spela en viktig roll i att hjälpa andra verksamheter att göra detsamma i den uppkomna situationen.   

Våra riktlinjer 
  • Var lyhörd mot kund/samarbetspartner vad de har för råd/riktlinjer innan du åker på ett möte
  • Förorda gärna Teamsmöte  
  • För besök hos oss gäller att besökaren är frisk och symtomfri 
  • Vid symtom hos vår personal gäller sjukskrivning eller arbete hemifrån och ej åka på kundbesök eller möten 
  • Vi har även en plan om vår personal blir sjuk så att vi har resurser som kan jobba med pågående projekt  
  • I princip arbetar alla medarbetare hemifrån i förebyggande syfte  
  • På kontoret i Halmstad har vi minimal bemanning för leverans och support, på fredagar har kontoret stängt och endast vår support på plats 

Vår förhoppning på DH Solutions är att vi alla tillsammans ska kunna ta oss an de förändrade förutsättningarna i vår omvärld på ett lösningsorienterat sätt, och hjälpas åt att minimera riskerna med Covid-19. Från DH Solutions håll gör vi vårt yttersta för att, i en för oss alla utmanande och ny situation, på bästa möjliga sätt hantera de utmaningar vi ställs inför och utöver det ta ett samhällsansvar.   

Har du några frågor?  

Vänligen ta kontakt med vår VD Helena Eriksson